Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky - Ubytování v Habří, všechny ubytovací prostory

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) ubytovacích prostor v Habří (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu - Anetou Zlochovou, Habří 18, Moravecké Pavlovice 592 53, ič. 75258901 a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává  služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách, telefonicky nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:  jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb,

před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu  plnou cenu za pobyt,respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na:

https://www.habri-vysocina.cz/cenik/

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem vejminekcacorka@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 739024631.

VI. Nástup

Při nástupu se klient v penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit recepční klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.

Individuální host:

 

Penzion si účtuje 50% z ceny pobytu předem úhradou na účet 107-7892730237/0100 nejpozději do 3 dnů od potvrzení rezervace.

Při zrušení rezervace do 21 dnů před příjezdem si penzion neúčtuje storno poplatek.

Při zrušení rezervace 14 dnů před začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Skupinová rezervace:

 

Penzion si účtuje 50% z ceny pobytu předem úhradou na účet 107-7892730237/0100 nejpozději do 3 dnů od potvrzení rezervace, doplatek zbylých 50% je nutné uhradit nejpozději 21 dnů před čerpáním služeb dle potvrzené objednávky.

Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:

Při zrušení rezervace do 21 dnů před příjezdem si penzion účtuje storno poplatek 50% z ceny pobytu

Při zrušení rezervace méně než 21 dnů před začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 100% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky, který je klient povinnen uhradit do 7 dnů před začátkem dohodnutého čerpání služeb. 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši až 50 - 100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na účet. Platbu lze provést platební kartou, v případě platby platební kartou přes terminál, má penzion právo si účtovat poplatek bance, který činí 2,5% z hrazené částky.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2015. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.